2018-2019 April NAC - Katharine Holmes - Salt Lake City, UT - fencer